Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Regulamin Rady Programowej

Regulamin Rady Programowej

Fundacja „ANWIL dla Włocławka”

REGULAMIN
Rady Programowej Fundacji „ANWIL dla Włocławka”

uchwalony na posiedzeniu Rady Fundacji w dniu 18 lipca 2014 r.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Programowa jest statutowym organem Fundacji działającym na podstawie:

  • Ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach( D. U. nr 46 poz. 203 z 1991 r. ze zm.)
  • Statutu Fundacji,
  • niniejszego Regulaminu.

2. Rada Programowa jest organem doradczym Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

Skład i tryb powoływania i odwoływania Rady Programowej Fundacji

§ 2

1. W skład Rady Programowej wchodzi od 4 do 12 osób.
2. Członków Rady Programowej , w tym Przewodniczącego powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Kadencja Członków Rady Programowej jest wspólna i trwa dwa lata. Każdy Członek Rady Programowej może pełnić funkcję przez więcej niż jedną kadencję.

§ 3

1. Rada Programowa, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji może tworzyć i znosić zespoły programowe określając szczegółowo zakres i zasady ich pracy.
2. W skład zespołów programowych mogą wchodzić Członkowie Rady Programowej oraz inne osoby, których wiedza i kompetencje są istotne dla działalności Fundacji.

§ 4

Członkowie Rady Programowej i zespołów programowych nie pobierają za swoją pracę wynagrodzenia.

§ 5

1. Do zadań Rady Programowej należy wyrażanie opinii w sprawach przekazanych jej przez Zarząd Fundacji lub Radę Fundacji.
2. Do obowiązków Rady Programowej należy w szczególności :
a) opiniowanie dokumentów programowych Fundacji i sprawozdań merytorycznych Zarządu Fundacji dotyczących programów,
b) przedkładanie Zarządowi Fundacji i Radzie Fundacji propozycji działań programowych oraz rekomendacji dotyczących oceny wniosków, o których mowa w pkt.c,
c) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o dotacje składanych przez uprawnione podmioty w ramach organizowanych przez Fundację konkursów, w tym opracowywanie kryteriów oceny wniosków oraz ocena wniosków według przyjętych kryteriów. Rozpatrywanie wniosków konkursowych odbywa się na warunkach i w terminach określonych w kryteriach poszczególnych konkursów o przyznanie grantu.

§ 6

Członkowie Rady Programowej i zespołów programowych w czasie pełnienia swoich funkcji w Fundacji nie mogą ubiegać się o dofinansowanie własnych projektów przez Fundację.

§ 7

1. Mandat Członka Rady Programowej wygasa :
a) z chwilą zatwierdzenia przez Radę Fundacji sprawozdania z działalności Fundacji za ostatni pełny rok kalendarzowy w danej kadencji Rady Programowej,
b) z chwilą podjęcia uchwały przez Radę Fundacji o odwołaniu Członka Rady Programowej,
c) z chwilą doręczenia przez niego Przewodniczącemu Rady Fundacji , na adres Fundacji pisma o rezygnacji z mandatu Członka Rady Programowej,
d) z chwilą śmierci.
2. Rada Fundacji ma prawo odwołać całą Radę Programową, jak również każdego z jej członków w każdym czasie bez podania przyczyny.

Organizacja pracy Rady Programowej

§ 8

1. Rada Programowa zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
2. Posiedzenie Rady Programowej zwołuje:
a) Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Fundacji, Przewodniczącego Rady Programowej lub co najmniej 1/3 członków Rady Programowej, lub
b) Przewodniczący Rady Programowej z własnej inicjatywy.
3. Przewodniczący Rady Programowej organizuje i koordynuje prace Rady, ustala termin i porządek obrad i przewodniczy posiedzeniom Rady Programowej.
4. Rada Programowa na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego Rady Programowej i Sekretarza Rady Programowej.

§ 9

Posiedzenie Rady Programowej odbywa się w siedzibie Fundacji lub innym miejscu wybranym przez Przewodniczącego Rady Programowej w porozumieniu z członkami Rady Programowej.

§ 10

1. Każdy członek Rady Programowej ma jeden głos.
2. Głosowanie jest jawne lecz na wniosek Członka Rady Programowej zarządza się głosowanie tajne.
3. Uchwały Rady Programowej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Programowej.

§ 11

1. Posiedzenia Rady Programowej są protokołowane przez Sekretarza Rady Programowej lub osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego Rady Programowej.
2. Protokół z posiedzenia Rady Programowej oraz uchwały podjęte przez Radę Programową podpisuje Przewodniczący Rady Programowej a następnie Sekretarz Rady Programowej rozsyła jego odpisy Członkom Rady Programowej. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami Członków Rady Programowej uczestniczących w posiedzeniu.

§ 12

Regulamin Rady Programowej może zostać zmieniony w drodze uchwały Rady Fundacji.

§ 13

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Radę Fundacji.